Fade
Fade
Fade
FadeWELCOME TO THE OFFICIAL WEBSITE OF THE “GXP” CENTRE OF EXCELLENCE

“GXP” Centre of Excellence was founded in May 2009 in Armenia by the Medicine Producers and Importers Union of Armenia with the assistance of the Competitive Armenian Private Sector program funded by the United States Agency for International Development.

The mission of the Centre is to develop professional knowledge and ensure reliable information in the RA pharmaceutical and biotechnological sectors, by becoming sustainable and modern training educational center. The sphere of services provided by the “GXP” Centre of Excellence includes training courses carried out by the best foreign specialists, evaluations and accordance of internationally recognized certificates, provision of library and up-to-date information, publications, translation and consulting services, thus assisting to the contribution of the “Ensuring appropriate quality” systems.

All this is proportionate to the principles and politics of the Republic that are aimed at increasing competitiveness of domestic pharmaceutical companies and drugs safety through harmonization and integration of European legal norms and standards.

With desire to significantly raise the usefulness of our website, we would be very thankful for your suggestions and remarks concerning the structure and content of the website. Do not hesitate to contact us for additional information.

We hope that this website will give an opportunity to enhance reliable, effective and long-term partnership.

 
Վերապատրաստման կարիքների գնահատում

 

Հարգելի գործընկերներ,

Իր հիմնադրման օրվանից «Ջի Էքս Պի» գերազանցության կենտրոնն անց է կացրել դասընթացներ դեղագործության ոլորտի համար արդիական թեմաներով՝ նպաստելով ոլորտի զարգացմանը և ԵՄ պատշաճ արտադրական գործունեության չափանիշների ներդրմանը։ Կենտրոնը շարունակելու է տրամադրել ոլորտի համար առաջնային նշանակություն ունեցող դասընթացներ՝ ընդլայնելով դրանց թեմաներն ու շրջանակը։

Այդ նպատակով «Ջի Էքս Պի» գերազանցության կենտրոնի կողմից մշակվել է հակիրճ հարցաթերթ, որի նպատակն է բացահայտել դեղագործության ոլորտում աշխատող մասնագետների վերապատրաստման կարիքները։ Այն հնարավորություն կտա պատրաստել 2015 թվականի վերապատրաստումների ծրագիրը և սկսել համապատասխան դասընթացների անցկացումը՝ ներգրավելով նաև միջազգային փորձագետների։

Գնահատմանը մասնակցելու նպատակով խնդրում ենք յուրաքանչյուր դասընթացի դիմաց նշեք Ձեր ընկերության կողմից տվյալ թեմայով 2015 թվականին վերապատրաստման ենթակա աշխատակիցների թվաքանակը կամ վերապատրաստման համար անհրաժեշտ նոր դասընթացների թեմաները։

Շնորհակալություն համագործակցության համար։


Կազմակերպություն *
Խնդրում ենք լրացնել
Հեռախոս *
Խնդրում ենք լրացնել
Էլ. փոստ *
Խնդրում ենք լրացնել

«ՋԻ ԷՔՍ ՊԻ» ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

(խնդրում ենք նշել 2015 թվականին Ձեր ընկերությունից մասնակիցների թվաքանակը)
ՊԱԳ (Պատշաճ արտադրական գործունեություն) *
Խնդրում ենք լրացնել
ՊԼԳ (Պատշաճ լաբորատոր գործունեություն) *
Խնդրում ենք լրացնել
ՊԲԳ (Պատշաճ բաշխման գործունեություն) *
Խնդրում ենք լրացնել
ՊԿԳ (Պատշաճ կլինիկական գործունեություն) *
Խնդրում ենք լրացնել
ՊԴԳ (Պատշաճ դեղատնային գործունեություն) *
Խնդրում ենք լրացնել
ՊՊԳ (Պատշաճ պահման (պահեստավորման) գործունեություն) *
Խնդրում ենք լրացնել
Բժշկական ներկայացուցչի արդյունավետ այցելություն *
Խնդրում ենք լրացնել
Դեղերի վաճառք և մարքեթինգ *
Խնդրում ենք լրացնել
Բժշկական ներկայացուցչի հաղորդակցման հմտություններ *
Խնդրում ենք լրացնել
Բժշկական ներկայացուցչի բանակցությունների վարման հմտություններ *
Խնդրում ենք լրացնել

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԻՔՆԵՐ

(խնդրում ենք նշել այն ուղղությունները, որոնց վերաբերյալ կցանկանայիք որպեսզի Ձեր աշխատակիցները ստանան լրացուցիչ գիտելիքներ և անցկացվեն դասընթացներ)
Խնդրում ենք լրացնել
Մուտքագրեք պատկերված նիշերը Մուտքագրեք պատկերված նիշերը
  թարմացնել
Խնդրում ենք լրացնել
* - Պարտադիր դաշտեր